© 2014 by Port Solutions Rotterdam 

insta.png

Associate partners:

Associate member:

GroeneZaken_Icoontje_groot.png

Co-creatie is de toekomst

March 3, 2016

In de logistieke wereld is een grote verandering gaande. De eco-systemen rondom havens, goederentransport via spoor en weg, maar ook binnenvaart, zijn aan 'change' onderhevig. Met name een sociale verandering is duidelijk zichtbaar. In een recent interview dat blogsite B’elle met mij hield heb ik toegelicht dat ik denk dat innovatie niet alleen in techniek zit. (Het volledige interview lees je hier). Innovatie zit hem naast in techniek ook zeker op het sociale gebied. Ik geloof sterk in het behalen van succes door co-creatie. De markt bepaalt de mate van innovatie die gewenst is, actoren in die markt bepalen gezamenlijk het succes van een branche of organisatie.  

 

 

 

 

Co-creatie

Een groot deel van de Port Solutions Rotterdam (PSR) projecten is door middel van co-creatie gerealiseerd. Maar wat is co-creatie eigenlijk?

Co-creatie is een manier van samenwerken, waarbij iedereen die meedoet (die co-creëert), invloed heeft op het proces en daarmee op het resultaat van het proces. De belangrijkste elementen hierin zijn vertrouwen tussen partners, een open dialoog, gelijkwaardigheid en focus op het resultaat. Co-creatie wordt gebruikt bij complexere vraagstukken en als je een verandering wilt realiseren.

 

Havenvisie Port of Zwolle

Een recent voorbeeld van co-creatie is de Havenvisie van Port of Zwolle.

 

De entiteit Port of Zwolle is een duidelijk voorbeeld van co-creatie. Co-creatie tussen drie gemeenten, in twee verschillende provincies, te weten Meppel (Drenthe) Kampen en Zwolle (Overijssel). Alleen al het gegeven dat drie gemeenten en twee provincies over de eigen gemeente- en provinciegrenzen heenkijken is een belangrijke vorm van samenwerken. De ondernemer die in dat havengebied actief is, wordt door deze gemeenschappelijke overheidsorganen ondersteund en gefaciliteerd.

 

Daarnaast gaat Port of Zwolle uit van haar kracht in de keten en het netwerk. Door samen te werken in de keten, wordt de keten krachtiger. Dit is goed voor elke partner in die keten. Een mooie vorm van co-creatie.

 

Bundelen lading in de Zeeuwse regio

Een hele andere vorm van co-creatie vindt volop plaats in de Zeeuwse Regio. Zeeland Connect, het logistieke platform van Zeeland, is vooruitstrevend op het gebied van bundelen van lading. Het bundelen van lading is co-creatie tussen verladers. Deze vorm van co-creatie vindt primair plaats op sociaal vlak.  De basisvoorwaarde voor een succesvolle bundeling zijn wederzijds vertrouwen en een open dialoog op basis van gelijkwaardigheid. Als dit leidt tot het delen van data, is het goed mogelijk dat er reële matchingskansen zijn voor deze bedrijven.

 

Er zijn al meerdere succesvolle cases in Zeeland bekend. Door samenwerking tussen verladers is besparing gerealiseerd. Deze besparing kan in geld zijn, maar ook in tijd of bijvoorbeeld milieu-impact.

 

PSR gelooft sterk in co-creatie. Ben je benieuwd of co-creatie een manier is om innovatie in jouw organisatie te stimuleren? We denken graag met je mee.

 

Voor meer informatie over deze blog kun je contact opnemen met Marieke Vavier.

 

____________________________________________________________________________________

 

A big change is going on in the world of logistics and supply chain. The eco-systems around ports, transport of goods by rail and road, but also inland waterways will be subject to change. In particular, a social change is visible. In a recent interview with blogsite B'elle I explained that I believe that innovation is not only in technology. (The complete interview can be read here). Innovation must be found in the social area. I strongly believe in achieving success through co-creation. The market determines the degree of innovation that is desired, actors in this market jointly determine the success of an industry or organization.

 

Co creation

A large part of the Port Solutions Rotterdam (PSR) projects, is realized by means of co-creation.

But what is co-creation?

Co-creation is a way of working, where everyone who participates (who co-creates) affects the process and hence the outcome of the process. The main elements are trust between partners, an open dialogue, equality and focus on results. Co-creation is used in complex issues and if you want to realize a change.

 

Port of Zwolle

A recent example of co-creation is Port of Zwolle.

 

The entity Port of Zwolle is a clear example of co-creation. Co-creation between three municipalities in two different provinces in the Netherlands, namely Meppel (Drenthe) Kampen and Zwolle (Overijssel). Just the fact that three municipalities and two provinces can look beyond their own municipal and provincial boundaries is an important form of co-operation. The entrepreneur who is active in the port area and the partners in de entity have the benefits from this type of co-creation.

 

In addition, Port of Zwolle is based on its strength in the chain and the network. By working together in the chain, the chain becomes more powerful. Each partner in that chain benefits.

A beautiful form of co-creation.

 

Bundling cargo in the Zeeland region

A different form of co-creation happens in Zeeland, the Netherlands. Zeeland Connect, the logistics platform of Zeeland, is progressive in terms of bundling cargo. Bundling cargo is co-creation between shippers. This form of co-creation takes place primarily in the social sphere. The basic condition for successful bundling is mutual trust and an open dialogue based on equality. If this leads to the sharing of data, it is possible that real matching opportunities occur for these companies.

 

There have been several successful cases known in Zeeland. Co-operation between shippers with savings as a result. This saving can be in cash, but also, for example, in time or environmental impact.

 

PSR strongly believes in co-creation. Are you wondering if co-creation is a way to stimulate innovation in your organization? We like to help you in this development.

 

For more information about this blog, please contact Marieke Vavier.

 

 

Please reload

Uitgelichte berichten

De Brexit nu wel echt op 31 oktober?

September 9, 2019

1/10
Please reload

Recente berichten

22/01/2019

Please reload

Archief
Please reload

Zoeken op tags