© 2014 by Port Solutions Rotterdam 

insta.png

Associate partners:

Associate member:

GroeneZaken_Icoontje_groot.png

Mensen maken de keten

April 18, 2016

 

Met de fantastische beelden van de RWG (Rotterdam World Gateway) terminal en andere technologisch hoogwaardige veranderingen zou men bijna denken dat de techniek gestuurd door de beschikbare IT mogelijkheden de mens gaat vervangen. 

Dat opleidingen voor scheepvaart, havens, logistiek, planning en vermarkten van transportdiensten, keten beheer, synchromodaal transport en andere facetten van de keten niet meer nodig zijn. 

Dat goed opgeleide mensen niet meer nodig zijn. 

Dat in de offshore en maritieme dienstverlening beroepen alleen door robots worden uitgevoerd en dat we stappen in een onbemand vliegtuig, trein of schip.

 

Mensenwerk

Dat kant dat mensen niet meer het verschil zullen maken, zullen we niet zomaar op gaan. De mens wil een plaats in de wereld behouden. De mens wil die plaats steeds meer zelf bepalen. Wetenschappelijk onderzoek en de uitkomsten ervan kunnen ons helpen met het bepalen van die plaats. De uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek kunnen bijvoorbeeld helpen om werkzaamheden die wij als mens niet willen doen uit te besteden aan robots. Denk aan elementen die het milieu beter beschermen of die ons werk veiliger maken. Dat bepaalt ook weer de mens zelf. 

 

Mensenwerk blijft in de transportketen op alle plaatsen, al verschuiven de gewenste competenties.

 

Ontwikkeling van corridors door ontwikkeling van mensen

Maar leven we niet op een eiland van denken als we geen oog hebben voor het werk op veel plaatsen in de wereld?

 

Zo zijn er schrijnende gevallen van werk binnen de transport, zeevaart en logistiek op veel plaatsen in de wereld. Denk aan werk aan het slopen van schepen op de stranden van India en Bangladesh, werk in veel havens langs de Afrikaanse kust, slavenarbeid aan boord van veel koopvaardijschepen, bedreigingen van kaapvaart en zeeroverij langs enkele kusten, enorm zwaar lichamelijk werk op veel werven en op terminals in de wereld.

 

Op andere plaatsen in de wereld zijn er uitdagingen op het gebied van kennisontwikkelingen en een gebrek aan de benodigde competenties. De competenties van velen zijn nodig om de wereldwijde logistiek te verbeteren. Om corridors als de nieuwe Zijden Routes, de corridors in Afrika en Myanmar-Thailand-Cambodja-Laos-Vietnam en veel andere plaatsen in de wereld te helpen ontwikkelen zijn mensen met kennis nodig.

 

Mensen als onderdeel van een investeringsplan

Ook zijn er schrijnende voorbeelden van deels mislukte investeringen in opkomende economie. Deze voorbeelden geven aan dat (investeringen in) mensen essentieel zijn in het rendabel krijgen van investeringen. Honderden miljoenen euro’s zijn uitgegeven door investeerders uit Europa in enkele landen om vervolgens te constateren dat men lokaal geen mensen ter beschikking heeft om het werk te doen. Deze financiële tegenvallers waren te voorkomen geweest als men meer aandacht aan de opgeleide mens in het transport had besteed. Met een klein deel van het budget van die grote investeringen had men de lokale bevolking op kunnen leiden en had men lokale onderwijsinstellingen kunnen ondersteunen met het opstarten van programma’s. Dat geeft de investerende partij garantie op essentiële goodwill van de overheid, goodwill van de bevolking, de beste medewerkers en soepele transacties en business. Er zijn landen met bewuste beleidskeuzes voor meer lokale bevolking werkend in de havens en het transport. Enkele voorbeelden zijn: Angola, Zuid Afrika (Broad Based Black Economical Empowerment) en Oman (Omanization). Hiermee eisen deze landen investeringen in lokale bevolking als onderdeel van een investering in havens en infrastructuur.

 

In ieder groot investeringsproject zal de investeerder in mensen moeten investeren. En veel meer dan nu het geval is. Niet als sluitpost maar vanaf de haalbaarheidsstudie. Niet als kosten post maar als investering in het belangrijkste kapitaal: de mens en vanzelf daaruit voortkomend, voor het bedrijfsleven de goed opgeleide medewerker.

 

Hiervoor is specifieke kennis noodzakelijk die veelal bij de investeerders, bij de bouwers en in het betreffende land niet voldoende aanwezig is. De kennis is beschikbaar en via kennisexport en gebruikmaken van die aanwezige kennis is een conditio sine qua non voor het slagen van veel bedrijven in alle landen.

 

Heb je vragen naar aanleiding van deze blog? Neem contact op met Erik Hietbrink

____________________________________________________________________________________________________

People make the supply chain

 

With the fantastic images of the RWG (Rotterdam World Gateway) terminal and other high-tech changes, one would almost think that the technique controlled by the available IT possibilities are replacing humans.

That training for shipping, ports, logistics, planning and marketing of transportation services, supply chain management, synchromodal transportation and other aspects of the supply chain are no longer needed.

That educated people are no longer needed.

That the offshore and maritime services will rely only on robots and that we step into unmanned planes, trains or ships.

 

Peoples business

That currently isn't the case and that will not happen. People want to retain a place in the world. People want to have options and choices about it. Scientific research and  its results can help us understand the determination of that place. The results of scientific research can help for example to outsource work to robots. Work that we don't want to do as humans. Think about, for instance, elements that protect the environment or make us work safer. It also determined, again, by the people themselves. Peoples business continues in the transport chain, in all places, even though there is a shift in desired competencies.

 

Development of corridors through people development

But don't we live on an island of thinking if we have no regard for the work in many parts of the world?

There are distressing cases known within the transport, shipping and logistics in many parts of the world. Think of ship scrapping on the beaches of India and Bangladesh, the situation in many ports along the African coast, slave labor aboard of merchant ships, threats of piracy along some coasts, very heavy physical work on many sites and terminals in the world.

In other places in the world there are challenges in the field of knowledge development and a lack of required skills. Many competencies are needed to improve global logistics. To develop corridors like the new Silk Routes, the corridors in Africa and Myanmar-Thailand-Cambodia-Laos-Vietnam and many other places the development of people is needed.

 

People as part of an investment plan

There are poignant examples of partially failed investments in emerging economies. These examples show that (investment in) people are essential in getting profitable investments. Hundreds of millions of euros have been spent by investors from Europe in a few countries and then they find that local people are not trained to do the job. These financial setbacks had all been prevented if they had more attention for the education. With a small part of the investmentbudget, you educate the locals and support local educational institutions. 

In return, the investing party will get the essential goodwill of the government, goodwill of the people, the best employees and smooth transactions and business. There are countries with deliberate political choices for locals working in the ports and transportation. Some examples are: Angola, South Africa (Broad Based Black Economical Empowerment) and Oman (Omanization). With this countries demand an investment in local people as part of an investment in ports and infrastructure.

 

In any large investment project the investor will have to invest in people. And much more than currently happens. And not just at the end of a project, but from the start of the feasibility study. Not as a cost item but as an investment in the most important asset: the people. With that the industry has well-trained staff.

 

This requires specific knowledge which is not always available to the investors, the builders and the country. But the knowledge is available in the Netherlands and export of knowledge and the way to use that knowledge is a prerequisite for the success of many companies in other countries.

 

Do you have questions about this blog? Please contact Erik Hietbrink.

Please reload

Uitgelichte berichten

De Brexit nu wel echt op 31 oktober?

September 9, 2019

1/10
Please reload

Recente berichten

22/01/2019

Please reload

Archief