© 2014 by Port Solutions Rotterdam 

insta.png

Associate partners:

Associate member:

GroeneZaken_Icoontje_groot.png

Ingrijpende veranderingen in de logistiek

April 28, 2016

Ik weet nog dat ik mijn eerste mobiele telefoon kocht, zo’n groot zwaar zwart apparaat dat met een clip aan mijn broekriem hing. Ik weet nog dat ik mijn eerste nota schreef op een draagbare IBM computer met een piepklein schermpje. Gifgroen waren de letters en Wordstar gebruikten we toen. Daarna kwam internet in ons leven en is niet meer weggegaan. Technologie heeft ons leven heeft verrijkt en “easier” gemaakt.

 

Zonder dat we ons dat goed realiseren voltrekt zich om ons heen een ware technologische revolutie. Fantastisch om in deze tijd te leven en daar getuige van te mogen zijn. Maar er zijn experts die verklaren dat we de belangrijkste ontwikkeling reeds achter de rug hebben en dat de koers vastligt.

Zij hebben ongelijk! De meest ingrijpende veranderingen liggen nog voor ons.

 

Wat gaat er gebeuren? Of we nu willen of niet, internet en zelfdenkende computers gaan ons leven overnemen. Steeds meer zullen we sensoren als ogen, oren, reuk en tastzin aan de computer toevoegen zodat we zelf minder hoeven te doen. Grasmaaien, boodschappen doen, onderwijzen, bouwen, autorijden en varen, …… We hoeven niet meer van de bank af, het gebeurt straks volautomatisch en computergestuurd.  En de ontwikkelingen gaan nog veel sneller dan we ons realiseren. Op afstand besturen is maar een tussenstap.

Het is beetje eng, zoals alle nieuwe ontwikkelingen, maar onvermijdbaar en het zal ons leven opnieuw verrijken. Ik ben ervan overtuigd.

 

Onvermijdelijk heeft dit ook gevolgen voor de manier waarop we in het leven staan. Voor de de toenemende vraag naar veiligheid voor onszelf en onze kinderen en voor de manier waarop we conflicten in de wereld beslechten. De (EU) politiek zou een belangrijk deel van het vertrouwen van de kiezers kunnen terugwinnen door maatschappelijk debatten te organiseren over nut en noodzaak van deze ingrijpende technologische veranderingen en de gevolgen daarvan voor ons dagelijks leven. Maar het blijft stil!

Ik heb niet het gevoel dat we ons dit alles voldoende realiseren en voorbereid zijn. Laten we eerlijk zijn: ons dagelijkse werk wordt nog steeds bepaald door de oude economie en de rest laten we gewoon gebeuren. Een slechte strategie.  Dat moet anders.

 

Vanuit onze expertises zijn we vooral geïnteresseerd in de gevolgen hiervan voor de zee- en de binnenhaven, de mobiliteit, de logistiek en het gebruik van de fysieke infrastructuur. De behoefte aan consumptie blijft voorlopig nog toenemen, maar zal opnieuw veranderen. Het meest ingrijpend op korte termijn is de energietransitie. Het gebruik van fossiele brandstoffen zal binnen afzienbare tijd meer dan halveren. Kolen, gas en nucleair worden biomassa, zon en wind. Althans dat denken we nu. Maar daarmee kunnen we realistisch gezien binnen afzienbare tijd helemaal niet volledig in onze energiebehoefte voorzien. Maar zoiets zeggen is nu even uit de mode. We komen er vanzelf achter.

 

Voor het havenlandschap heeft dit alles zeer ingrijpende gevolgen. Binnen vijftig jaar ontstaat een nieuwe industrie op andere locaties met een eigen behoefte. Een transitie naar duurzame energie is daarmee de meest ingrijpende economische ontwikkeling van de afgelopen eeuw. Goede reden om eens strategisch na te denken over de toekomst van uw haven of transport modaliteit en kracht te putten uit het onderscheidend vermogen dat de transitie naar duurzame energie en de nieuwe technologie kan opleveren. Zonder het bestaande te verontachtzamen. Wij denken graag met u mee om de juiste koers te bepalen. 

 

Voor meer informatie over deze blog, neem contact op met Kees de Vries

 

____________________________________________________________________________________________________

 

I remember when I bought my first mobile phone, such a large heavy black device that was connected with a clip on my belt. I remember when I wrote my first paper on an IBM portable computer with a tiny screen. Acid green were the letters and WordStar we used then. Then came the internet in our lives and has not left since. Technology has enriched our lives and made it "easier".

 

Without us realizing a real technological revolution happens. Fantastic to live in this era and to witness these changes. But there are experts who declare that the most important development has already taken place and that the way forward is fixed.

They are wrong! The most dramatic changes lie ahead.

 

What will happen? Whether we like it or not, the Internet and self-thinking computers take over our lives. More and more we'll add sensors as eyes, ears, smell and touch to the computer so we have to do less ourselves. Mowing the lawn, shopping, teaching, building, driving and sailing, ...... We no longer have to get of the couch, soon most happens fully automated and computer controlled. And the developments go much faster than we realize. Remote control is only an intermediate step. It's kind of scary, like all new developments, but inevitable and will again enrich our lives. I am convinced.

 

Inevitably, this also has implications for the way we approach life. For the increasing demand for safety for ourselves and our children and how we resolve conflicts in the world. The (EU) policy would be an important part of regaining the confidence of voters by organizing social debates about the usefulness and necessity of these major technological changes and their impact on our daily lives. But it remains silent! I feel that we don't realize this and we are not sufficiently prepared. Let's face it: our daily work is still governed by the old economy and we let the rest happen. A bad strategy. That must change.

 

From our expertise, we are particularly interested in the impact on shipping, mobility, logistics and utilization of the physical infrastructure. The need for consumption will continue to rise for the time being, but that will change. The most drastic change in the short term will be about the energy. The use of fossil fuels will be more than half in the foreseeable future. Coal, gas, nuclear, biomass, solar and wind. Or so we think. But with these kind of figures we can not fully meet our energy needs. But saying something like that is just out of fashion. We will see what happens.

 

All this has very significant impact on the port landscape. Within fifty years, creating a new industry in other locations with their own needs. A transition to renewable energy, making it the most significant economic development over the past century. Good reason to consider strategic thinking about putting the future of your port or transport mode and strength of the distinctive character which may cause the transition to renewable energy and new technology. Without neglecting existing ones. We like to help you to determine the right course.

 

For more information about this blog, please contact Kees de Vries.

Please reload

Uitgelichte berichten

De Brexit nu wel echt op 31 oktober?

September 9, 2019

1/10
Please reload

Recente berichten

22/01/2019