© 2014 by Port Solutions Rotterdam 

insta.png

Associate partners:

Associate member:

GroeneZaken_Icoontje_groot.png

Duurzaam, maar dan ook graag echt duurzaam transport.

May 9, 2016

Er is steeds meer aandacht voor het milieu, energiezuinige alternatieven en bijbehorende subsidies. Het woord duurzaamheid komen we tegenwoordig ook vaak tegen. Dus kunnen we er vanuit gaan dat we op de goede weg zijn, toch?

 

Generatie Y

Geboren in 1987 en daarmee behorend tot generatie Y waarvan maatschappelijk betrokkenheid zoals aandacht voor het milieu en denkend aan de toekomst als één van de onderscheidende kenmerken wordt beschreven, maak ik mij met anderen grote zorgen. Op het gebied van milieusparende alternatieven zie ik veel verbetermogelijkheden, in alle modaliteiten van transport en in de logistiek. In deze verbeteringen kunnen we, maar het moment dat we ‘moeten’ is al lang gekomen, veel meer aandacht, energie en geld steken. Niet specifiek voor ons zelf, maar voor de toekomst van de aarde, voor de gebieden in de wereld die liggen in de gevarenzone en voor onze kinderen en kleinkinderen.

Wat veel mensen bijvoorbeeld niet weten is dat negentig procent van wat we consumeren wordt vervoerd over water. Denk hierbij aan kleding, tv’s, schoenen en fruit. Dat zijn slechts enkele voorbeelden van goederen die per schip over de wereld worden vervoerd. Wat nog minder mensen weten is dat de luchtvaart en scheepvaart erg vervuilend zijn. Eén van de oorzaken is dat de scheepvaart nog steeds gebruik maakt van zwavelhoudende stookolie. De scheepvaart is daarmee één van de meest vervuilende industrieën. Uit onderzoek blijkt dat zeventien containerschepen net zoveel zwavel uitstoten als álle auto’s op aarde.

 

Hoe kan het dat hier zo weinig aandacht voor is? Waarom brengen we dit niet onder de aandacht en zorgen we ervoor dat er meer milieusparende regelgeving komt? De transport sector zorgde er met lobbywerk voor dat er tijdens de klimaattop in Parijs alleen een algemene tekst in het verdrag is opgenomen over het terugdringen van emissies in deze sector. Ik beschouw dat als een verloren kans om echte stappen te zetten, mijlpalen te bepalen en er gezamenlijk en wereldwijd de schouders onder te zetten. Daarvoor is kennis en kunde nodig en niet alleen economische korte termijn overwegingen.

Als belangrijkste reden wordt vaak aangegeven dat het komt door een gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel voor onze aarde en de toekomst daarvan bij de transportsector. De onbekendheid van de enorme vervuiling door de uitstoot van schadelijke (zwavel en andere) stoffen bij het publiek, en dus de consumenten, speelt een belangrijke rol. Door deze relatieve onbekendheid en het niet serieus nemen van de studies die zijn gepubliceerd over deze vervuilingen door het transport is er geen maatschappelijke druk. De meeste consumenten hebben er geen idee van waar hun goederen vandaan komen, hoe deze worden vervoerd en uiteindelijk in de schappen van de (web)winkels belanden. Consumenten die via webwinkels voor een spot goedkope prijzen artikelen kopen in China, maar geen idee hebben van de klimaatschade en gevolgen. Zij zien alleen de (super lage) prijzen.

Een andere factor wat het terugdringen van de enorme vervuiling door scheepvaart bemoeilijkt is dat diegene die de schepen gebruikt/huurt zelden dezelfde is als de eigenaar van het schip en dat de toch al zeer lage transportkosten nog lager gehouden moeten worden. Aan de consument wordt niet gevraagd of hij/zij 3 Eurocent voor een spijkerbroek extra wil betalen als het transport veel schoner wordt!  

 

Strenge milieunormen

Er gelden voor nieuwe schepen strengere milieunormen, zeehavens belonen energiezuinige schepen door middel van bijvoorbeeld korting op havengeld, worden binnenvaartschepen gestimuleerd om op LNG te gaan varen en moeten vanaf 2015 scheepbouwers energiezuinige schepen ontwerpen. Het aanscherpen van het maximale zwavelgehalte in de brandstof van schepen in het Noordzeegebied heeft volgens onderzoek van DCMR aangetoond dat er minder zwaveldioxide in de lucht zit dan een jaar eerder. Ondanks dat motoren steeds zuiniger en efficiënter worden, blijft de uitstoot toenemen.

Al deze maatregelen niet genoeg om de totale uitstoot terug te dringen. Dit komt doordat zowel de luchtvaart als de zeevaart de afgelopen jaren wereldwijd een enorme groei hebben door gemaakt. En de verwachting is dat dit de komende jaren nog zal doorzetten en het aandeel van de scheepvaart met schadelijke emissies wel kan toenemen in 2050 tot 17% van de wereldwijde uitstoot. Voor de luchtvaart wordt dit geschat op tussen de 6% en 14%.

 

De initiatieven die worden ontplooid of afspraken die worden gemaakt rondom het terugdringen van uitstoot gebeuren veelal regionaal en lokaal of in tijdelijke of beperkte samenwerkingsverbanden door de vele partijen in de sector. Dat zet weinig tot geen zoden aan de dijk en verschuift het probleem topografisch over de aarde. Echter de met emissies verziekte atmosfeer en de stijging van de zeespiegel is overal en van iedereen.

 

Concrete internationale afspraken voor het transport zijn nu echt noodzakelijk om de klimaatschade terug te dringen en de toekomst van de aarde, van onze kinderen en kleinkinderen te beschermen. De klimaattop in Parijs was daar een ideaal moment voor geweest. Helaas hebben de verschillende partijen en betrokkenen deze kans niet aangegrepen. Wij als consumenten en de overheid kunnen hier meer in betekenen. De eerste stap hierin is altijd bewustwording, hopelijk zetten we dit snel door in acties want dat wordt tijd! 


Voor meer informatie over deze blog kun je contact opnemen met Angelique Bosker.

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

Sustainability, but then real sustainable transportation please

 

There is a lot of attention for our environment, energy saving alternatives and subsidies. Nowadays, sustainable as a word is more and more used. So we can say we are on the right track?

 

Generation Y

Born in 1987 and member of Generation Y who are social committed, pay attention to the environment and think about future generations. I, and many others are worried. In the area of energy and environment saving alternatives I see many possibilities for improvement, in many modalities of transportation and logistics. we should spend more attention to these opportunities, more energy and more money. Not for ourselves, but for the future of our planet, for the areas in the world which suffer as a result of the climate change and for our children and grandchildren.

Many people don’t know that sea transportation comprises ninety percent of international trade. For example clothes, televisions, shoes and fruit are products which are transported all over the world by ship. Many more people don’t know that the shipping industry and aviation are very polluting. One of the reasons is that the shipping industry is making use of fuel oil with sulphur. Shipping is therefore one of the most polluting industries. One of the outcomes of research is that the sulphur emission of seventeen container vessels is just as much as the sulphur emission of all the cars on earth.

 

How I can it be that there is very little attention for this issue? What is the reason that we don’t bring this to the attention of people? Why don’t we tend for more energy saving rules and regulations? During the Climate Change Conference in Paris the transport industry lobbied that there is a not really exciting and strong general text in the climate change agreement only for this sector. In my opinion this is a missed opportunity to make a worldwide agreement. There is a lack of knowledge and we don’t need not short term considerations.

 

One of the most important reasons is a lack of responsibility with the sector for our earth and future. The unfamiliarity by consumers with the huge pollution due to the sulphur emissions plays an important role. Because of this unfamiliarity and not taking seriously the research outcomes, there is a lack of social pressure to change it. Most of the consumers have no idea where the goods are coming from, how they are transported and how the goods end in the (web) shops. Consumers buy via web shops very cheap articles made in China, but they have no idea what the consequences are for the environment. Consumers see the cheap price of the goods only.

Another factor what makes it difficult to reduce the pollution of the shipping industry is that the owner of the ship is not the same person of company as the user of the vessel. Most of them try to keep the prices of transport as low as possible. Consumers have no choice, we do not ask them if they want to pay € 0,03 more for a jeans if the transportation of those jeans is much cleaner and better for our environment. 

 

Stricter requirements

New build vessels have to satisfy the more stricter requirements, ports reward the more environmental friendly vessels by giving them a discount on the port dues, inland vessels are encouraged to use LNG as fuel and from 2015 shipbuilders need to design more environmental friendly vessels. Sharpening the maximum sulphur content in fuel of vessels in the North Sea has, according to research outcomes from DCMR a positive impact on the sulphur dioxide in the air compared with a year before. 

Even though the engines become much more environmental friendly and more efficient, the total emission still increase.

 

All these measures have not enough impact to reduce the total emission because the shipping industry and the aviation industry are growing worldwide. The expectation is that they will also grow in the coming years. This means that the share of the pollution of the shipping industry can increase up to 17% of the worldwide emission in 2050. In 2050 the emission of the aviation industry is estimated between 6% and 14%.

 

Most of the times when there are initiatives to reduce the emission these initiatives have a regional or local impact in limited or temporary collaborations. This is because there are many parties involved in these industries. This is not really helpful and most of the time this only shifts the problem around the world. This problem on our earth and with the rising sea level is a worldwide problem. A problem of everybody on earth!

 

International agreements for the transport industry to reduce the impact on our climate and to save our earth and the future of our planet, children and grandchildren are crucial. The Climate Change Conference with all the involved stakeholders around the table was the perfect moment to come to an international agreement. Unfortunately the parties missed this opportunity. We as consumers and our government should do more in this. The first step is awareness. Hopefully we can take action very soon, because we can’t waste time anymore. 

 

For more information please contact Angelique Bosker.

Please reload

Uitgelichte berichten

De Brexit nu wel echt op 31 oktober?

September 9, 2019

1/10
Please reload

Recente berichten

22/01/2019