© 2014 by Port Solutions Rotterdam 

insta.png

Associate partners:

Associate member:

GroeneZaken_Icoontje_groot.png

Innovatie door intensievere samenwerking tussen modaliteiten (1/2)

May 16, 2016

Het wegtransport is altijd een erg belangrijke modaliteit geweest in de logistieke wereld van vroeger en nu, om goederen te brengen op plaatsen waar dat nodig is.

Momenteel is wegtransport nog steeds een belangrijke modaliteit maar op termijn gaat wegtransport, naar mijn veronderstelling, het verliezen van de andere modaliteiten. Hiermee bedoel ik niet de kleine auto’s maar de grotere units die 20-25 ton tegelijk kunnen vervoeren. Dit komt doordat wegtransport beperkt is voor wat betreft het volume en tonnage wat ze mee kunnen en mogen nemen.

Nog beperkter gaat deze modaliteit worden zodra de uitstoot van CO2 een steeds belangrijkere rol gaat spelen in onze samenleving.

 

Elektrische vrachtwagens zijn er nog niet waardoor beperkingen aan CO2 uitstoot door vrachtwagens niet snel te verwachten zijn. De beperkingen van volumes worden voorlopig ook niet opgelost. Vrachtauto’s, met uitzondering van LZV’s, mogen vanwege regelgeving niet meer tonnages meenemen dan ze nu al doen.

 

Daarnaast is er een bijzonder aspect voor chauffeurs die een allesoverheersende rol speelt. De emotie die chauffeurs voelen zodra ze in een vrachtauto stappen is de emotie van “eigen baas” zijn. Een vrije rol waar geen baas iets over “de chauffeur” kan zeggen, althans zo denken veel chauffeurs.

 

Efficiënt, milieuvriendelijk en volume

Er wordt tegenwoordig op een heel andere manier naar vrachtauto’s gekeken dan in het verleden. Het gaat om drie elementen, efficieny, milieubelasting en volume.

1. Hoe kan die auto zo efficiënt mogelijk kilometers rijden.

2. Hoe kan die auto de kilometers die gereden moeten worden, zo milieu vriendelijk mogelijk afleggen.

3. Hoe kan die auto zoveel mogelijk goederen vervoeren van A naar B?  

Vroeger was vooral van belang dat een auto zoveel mogelijk kilometers maakte en goederen vervoerde, zonder efficiency en milieu in ogenschouw te nemen.  

 

Modaliteiten spoor en binnenvaart

Grote volumes en hogere tonnages kunnen beter met de binnenvaart of met railtransport vervoerd worden, daar zijn de meeste mensen het mee eens. Maar, belangrijk hierin is dat conventionele distributie modellen aangepast worden. De grote volumes en de grote afstanden via de modaliteiten binnenvaart en spoor, de kleinere volumes met korte afstanden via de weg.  Dit heeft als consequentie dat het achterland “moet worden ingedeeld” in een nieuwe distributie infrastructuur. 

Europees gezien is dit een lastige kwestie want er zijn een groot aantal spelers in het wegtransport. Om een indruk te geven hoe de Europese markt verdeeld is: Het aantal verschillende bedrijven in Europa, dat zich bezig houdt met het vervoer van pallets is enorm. “De grootste palletvervoerder in Europa heeft een marktaandeel van ca. 3% van het totale palletvervoer in Europa”. Voor Nederland kan een overeenkomstig vergelijk worden gemaakt. Dit is een indicatie waaruit blijkt dat het wegtransport enorm versnipperd is.

 

Samenwerking

Modaliteiten zullen veel meer moeten samenwerken met elkaar om de stijgende vervoerskosten en toenemende milieu belasting door CO2, het hoofd te kunnen bieden.

Door een grotere samenwerking van de verschillende modaliteiten, zullen vervoerskosten gaan dalen in plaats van stijgen. De overheid zal investeringen moeten doen in het inrichten van de Nederlandse en Europese infrastructuur waardoor kanalen, rails en wegen beter op elkaar aansluiten.

 

Stadsdistributie

De toename van transport bewegingen voor “pakjes distributie” veroorzaakt door e-commerce, maken het aantal transportbewegingen veel intensiever en op niet reguliere uren. Dit heeft een negatief effect op de stijgende vervoerskosten en de toenemen milieubelasting. Dat wordt veroorzaakt door de enorme groei in e-commerce en de distributie routes niet een keer maar vaker op een dag moeten worden afgelegd door verschillende distributeurs. Nederland zou ook wetgeving moeten maken waardoor de wijze van uitvoeren City Distributie wordt gereglementeerd om een echte vuist te maken tegen stijgende vervoerskosten en toenemende milieubelasting. Hierover zal ik volgende week een blog schrijven.

 

Voor meer informatie neem contact op met Ad Aarnoutse.

______________________________________________________________________________________________

 

Landtransport has always been a very important modality in the past and the current logistics world, to move goods forward to places where they are needed.

Currently Landtransport is still a very important modality but on a term of a couple years, it will start losing volume instead of the other modalities. With this I will exclude the small trucks because City Distribution is in my opinion not part of this process but only the large trucks of approx.. 20-25 T. and they will lose volume  to other modalities. This is because large trucks have limitations on volume and limitations on weight.

 

There are coming more limitations for large trucks with receiving the CO2  governmental regulations that will be implemented into our society. 

Electric trucks are still not introduced in our environment and because of that there will be no  limitation on CO2 shortly. Limitations on volumes doesn’t get solved in a short term. Trucks with exception of  ZLV’s (very Long vehicles), are not allowed to carry more ton’s than they are currently doing. 

Besides that there is also a special feature for drivers which is playing a dominant role. This the emotion that drivers feel,  when they step into “their” truck which will bring them the emotion of  being "own boss". A free role for the driver where no one else but only the "driver" can be the manager of the truck or at least drivers are thinking that way.

 

Efficient, environmentally friendly and volume

There is currently a different way of looking at trucks than we did in the past. It concerns  three elements, efficiency, environmental and volume.

1. How will drive the truck KM as efficiently as possible.

2. How will this truck drive KM as environmentally friendly as possible.

3. How will this truck carry goods as much as possible from A to B?

Formerly it was very important that a trucks could drive as many KM as possible without taking any efficient and environmental consideration into account. 

 

Modalities Train- and Barge transport

Large volumes and higher tonnages can be better transported by Barge or Train  transport. Many people agree on that. 

However, important is that conventional distribution models are adjusted. The large volumes and long distances through the modalities waterways and rail, the lower volumes with short distances by road. This have the consequence that the hinterland "should be classified" in a new distribution infrastructure. European wide, this is a difficult issue because of the fact that there are many players in Land transport. To give an impression of how the European market is divided: The number of different companies in Europe which concerns pallet transportation, is huge. "The biggest pallet carrier in Europe has a market share of approximately 3% of the total pallet transportation in Europe. "For the Dutch market there will the same figure to compare. This is an indication showing that the Land transport road is hugely fragmented.

 

Collaboration

Modalities will need to cooperate more with each other to cope with the increased transport costs and increasing environmental taxes by CO2, in principal.

Through greater cooperation of the different modalities, transportation costs will fall instead of rise. The government will necessarily make investments in the organization of the Dutch and European infrastructure after which channels, rails and roads will better  connected to each other. 

 

City Distribution

The increase in transport movements for "distribution packages" due to e-commerce is making the number of transport movements much more intensive and on irregular hours. This has a negative effect on the rising of the increase transport costs and environmental impact. This is due to the tremendous growth in e-commerce and the distribution routes are not once but often twice on a day or more to be taken by various distributors.

 

The Dutch government should make law governing the manner of conducting City Distribution is regulated to make a real stand against rising transport costs and increasing environmental impact. This I will write in my a blog next week. 

 

For more informatie please contact Ad Aarnoutse.

 

 

 

Please reload

Uitgelichte berichten

De Brexit nu wel echt op 31 oktober?

September 9, 2019

1/10
Please reload

Recente berichten

22/01/2019

Please reload

Archief