© 2014 by Port Solutions Rotterdam 

insta.png

Associate partners:

Associate member:

GroeneZaken_Icoontje_groot.png

Het belang van incubators voor de ontwikkeling van jouw nieuwe business

May 30, 2016

In Nederland zijn momenteel flink wat een incubators actief, waarin start-ups proberen een innovatief, schaalbaar, en winstgevend businessmodel te genereren. Ook in de logistieke sector zijn een aantal incubators actief. Zo kennen we de Rail Incubator van Port of Rotterdam, Dinalog Incubator, logisticstalentincubator en meer. Vandaag een blog over het belang van incubators voor jouw business development.

 

In mijn functie van hoofddocent binnen de Community Entrepreneurship van de Hogeschool Rotterdam ben ik een van de grondleggers van de Rotterdam Incubator Academy. Dit is een Rotterdam based fysieke locatie waar student start-ups samenwerken met ‘reguliere’ start-ups om zo te komen tot een innovatief en schaalbaar concept. Studenten hebben de gelegenheid om tijdens hun studie al bezig te zijn met het ontwikkelen van innovatief businessmodel. Ik zie daar de ondernemers van de toekomst. Gedreven, enthousiaste, creatieve studenten, die zelf ontwikkelde business tijdens hun studie reeds de kans geven om te groeien. De Hogeschool Rotterdam heeft als doelstelling om deze studenten te stimuleren om tijdens het volgen van studie al als ondernemer te opereren. Ik heb de ervaring dat juist hier de studenten komen die voor jouw organisatie het meest waardevol zijn. Potentials die nét even meer brengen dan de gemiddelde afgestudeerde commerciële of logistieke HBO-er. Zij zijn in staat om met een frisse blik te kijken naar bestaande business en te zoeken naar mogelijkheden om nieuwe business te genereren. De studenten ontwikkelen hun eigen start-up aan de hand van de beproefde Lean Start-up Methode (E. Ries, The Lean Startup / A. Osterwalder, Value Proposition Design). Hierdoor zijn ze gewend om snelle onderzoekssprints te maken en kortstondig, relevant onderzoek te doen. Alles in het teken van experimenteren, ontdekken en testen om producten/diensten de markt te brengen waar klanten echt behoefte aan hebben.

 

Meer logistieke bedrijven gevraagd

Ook al zijn er steeds meer organisaties actief bij het ontwikkelen van talent en start-ups, toch constateer ik tot mijn spijt dat er relatief weinig logistieke bedrijven betrokken zijn bij de coaching van deze studenten op HBO niveau. Terwijl juist zij de toekomstig innovatieve medewerker van jouw organisatie kunnen zijn. Ik pleit dan ook voor meer betrokkenheid van bedrijven in de logistieke sector bij persoonlijke coaching en ontwikkeling van studenten en het ondersteunen en faciliteren groeimogelijkheden voor deze doelgroep. Als je het wel doet betaalt de investering zich direct terug. Studenten die eenmaal tijdens hun studie op een relevante wijze hebben kennisgemaakt met (commerciële) organisaties zijn sneller geneigd om bij deze bedrijven hun loopbaan te beginnen.

 

Als je meer wilt weten van de mogelijkheden die de Hogeschool Rotterdam aanbiedt voor studenten en de wijze waarop je daar eventueel een bijdrage aan kunt leveren, kijk dan eens op www.incubatoracademy.nl

 

Studenten van de Incubator Academy zijn altijd op zoek naar professionele coaching vanuit ondernemers, managers, inspirators. De logistieke sector kan hier zijn voordeel mee doen, want ook al zijn deze studenten tijdens hun studie bezig met het ontwikkelen van een start-up in een andere branche, zij tonen hiermee wel aan over de wendbaarheid te beschikken die nodig is om jouw organisatie op termijn de juiste koers te laten varen. De vernieuwers, innovators en business creators zitten bij de incubators en ik raad je aan om daarbij betrokken te raken.

 

Wil je meer weten over interessante start-up initiatieven in de Rotterdamse regio? Kom dan ook eens naar het Venture Café in het Groothandelsgebouw in Rotterdam. Elke donderdagmiddag van 15:00 tot 20:00 boordevol inspiratie en jong talent.

 

Neem voor meer informatie contact op met Serge Vavier.

 

_________________________________________________________________________________________________________

 

The importance of incubators for the development of your new business

 

In the Netherlands are a lot of active incubators, where start-ups trying to create an innovative, scalable and profitable business model. Also in the logistics sector a number of incubators operate. So we know the Rail Incubator from the Port of Rotterdam, Dinalog Incubator, logistics talent incubator and more. Today, a blog about the importance of incubators for your business development.

 

In my position of lecturer in the Community Entrepreneurship Hogeschool Rotterdam I am one of the founders of the Rotterdam Academy Incubator. This is a Rotterdam-based physical location where student startups work with 'regular' start-ups to achieve an innovative and scalable concept. Students have the opportunity to be already working during their education to develop innovative business model. I see the entrepreneurs of the future. Passionate, enthusiastic, creative students, who have already developed business during their studies. Rotterdam University aims to encourage these students to operate as an entrepreneur while studying. I have the experience that the students here  are most valuable for your organization. Potentials that bring just a little more than the average graduate commercial or logistical student. They are able to take a fresh look at existing business and seek opportunities to generate new business. Students develop their own start-up using the proven Lean Start-Up Method (E. Ries, The Lean Startup / A. Osterwalder, Value Proposition Design). This makes them accustomed to fast, short and relevant research. 

 

 

More logistics companies wanted

Even though there are more and more organizations active in the development of talent and start-ups, I note that relatively few logistics companies are involved in the coaching of the students at college level. While they may just be the future of your organization. I therefore make a call for more involvement of companies in the logistics sector in coaching and personal development of students and supporting and facilitating growth opportunities for this target group. If you do this, the investment pays back immediately. Students who are, during their studies, in a relevant way acquainted with (commercial) organizations are more likely to start their careers in these companies.

 

If you want to know more about the possibilities offered by the Rotterdam University of applied science and the way that you can contribute, take a look at www.incubatoracademy.nl.

 

Students at the Incubator Academy are always looking for professional coaching from entrepreneurs, managers and inspirators. The logistics industry can benefit from this, because even if these students develop a start-up in a different industry, it does demonstrate the versatility needed for your organization time to abandon the right course. The innovators and business creators are involved with incubators and I advise you to get involved.

 

Want to know more about interesting start-up initiatives in the Rotterdam region? Join the Venture Cafe in Groothandelsgebouw in Rotterdam. Every Thursday from 15:00 to 20:00. 

 

For more information, contact Serge Vavier.

 

 

Please reload

Uitgelichte berichten

De Brexit nu wel echt op 31 oktober?

September 9, 2019

1/10
Please reload

Recente berichten

22/01/2019