© 2014 by Port Solutions Rotterdam 

insta.png

Associate partners:

Associate member:

GroeneZaken_Icoontje_groot.png

Havensamenwerking door co-creatie

June 13, 2016

In maart 2016 publiceerde we  de blog "Co-creatie is de toekomst". Hierin schreef ik: "Co-creatie is een manier van samenwerken, waarbij iedereen die meedoet (die co-creëert), invloed heeft op het proces en daarmee op het resultaat van het proces. De belangrijkste elementen hierin zijn vertrouwen tussen partners, een open dialoog, gelijkwaardigheid en focus op het resultaat. Co-creatie wordt gebruikt bij complexere vraagstukken en als je een verandering wilt realiseren."

 

Ik geloof dan ook sterk in co-creatie als vorm van samenwerking. En ik geloof dat co-creatie de manier is om havensamenwerking te realiseren, en succesvol te maken.

 

Netwerken

De manier waarop we in de wereld staan en kijken naar die wereld wordt bepaald door ons perspectief. Dat perspectief is gevormd door de concepten zoals we die kennen, de ervaring die we hebben opgedaan en de netwerken waarin we ons bewegen. En die netwerken bestaan echt niet alleen uit zakelijke contacten. Een netwerk bestaat uit onze werkomgeving, maar ook uit ons privé-leven, de sociale activiteiten waaraan je deelneemt, degene die je tegenkomt in de supermarkt, op het schoolplein of langs het sportveld. Iedereen die je ontmoet en iedereen waar je ervaringen mee deelt, is onderdeel van het netwerk. Met elk van hen heb je een relatie, en soms kennen deze mensen elkaar ook weer. Een netwerk is dus een wirwar van relaties en jij bent het middelpunt, de verbindende factor. De samenleving bestaat uit een grote hoeveelheid van dit soort netwerken, die onderling verbonden zijn en elkaar overlappen.

De netwerken die zich richten op co-creatie draaien niet langer om de relaties tussen mensen en bedrijven, maar om een thema, vraagstuk of uitdaging.

 

Havensamenwerking is zo'n thema, vraagstuk of uitdaging dat zich uitstekend leent voor co-creatie met inzet van de netwerken.

 

Grenzen in havensamenwerking

De opdracht, veelal vanuit de overheid, om te komen tot havensamenwerking zorgt voor verbinding.

Co-creatie heeft een doel, namelijk een opdracht te vervullen of een oplossing voor een probleem te vinden. We kunnen co-creatie, in dit geval, dus zien als een vorm van samenwerking waarbij mensen met verschillende achtergronden en netwerken bij elkaar komen rondom het thema havensamenwerking. De initiatiefnemer, vaak een provincie of een gemeente, bepaalt het doel van de samenwerking en deelnemers committeren zich aan dat doel. Of niet uiteraard. Maar dan doe je niet meer mee. 

 

Samenwerken wordt vaak gezien als het overbruggen van een kloof tussen partijen, zeker in havensamenwerking. Want je was elkaar concurrentie en hoe moet dat als je samenwerkt? 

 

Partijen die uitgaan van co-creatie en netwerken als samenwerkingsvorm en dus echt willen samenwerken, komen juist in het midden bij elkaar en vullen op de manier de ruimte. Waarom dat is? Omdat co-creatie vanuit de netwerkgedachte een ander perspectief vraagt. Het draait niet langer om de organisatie, het draait om de netwerken rondom havensamenwerking. Neem dus niet langer de grenzen van de organisaties die samen willen werken als uitgangspunt, maar neem de opdracht (havensamenwerking) als uitgangspunt. Dat bepaalt de grenzen van de samenwerking.

 

Masterclass

Op 29 juni 2016 verzorg ik een onderdeel van een masterclass in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens met als onderwerp: Na het maken van vele stappen tot de daadwerkelijke havensamenwerking, is er vervolgens de vraag: ‘We werken nu samen, maar hoe zorgen we nu voor succes?’. Bart Verkade, expert bij Port Solutions Rotterdam, verzorgt de masterclass "Welke verschillende methoden en typen van havensamenwerkingen zijn er." Heb je interesse in deze onderwerpen of heb je interesse om deze masterclasses in-house te volgen, neem dan contact op via email

____________________________________________________________________________________________________________

 

 

In March 2016 we published a blog "Co-creation is the future". I wrote: "Co-creation is a way of working, where everyone who participates (who co-creates) affects the process and hence the outcome of the process The main elements are trust between partners, open dialogue, equality and focus on results. Co-creation is used in complex issues and if you want to realize a change. "

 

I therefore strongly believe in co-creation as a form of cooperation. And I believe that co-creation is the way to realize port cooperation, and to make it successful.

 

Networking

The way we look at the world is determined through our perspective. That perspective is shaped by the concepts as we know it, the experience we have gained and the networks in which we operate. And these networks are more than just business contacts. A network consists of our environment, also in our private life, social activities in which you participate, the one you find in the supermarket, in the schoolyard or along the sports field. Everyone you meet, everyone you share your experience with, is part of the network. With all of them you have a relationship, and sometimes these people know each other. A network is a tangle of relationships and you are the center, the connecting factor. The society consists of a large amount of this kind of networks, which are interconnected and overlap each other.

The networks that focus on co-creation no longer turn to the relationships between people and companies, but focus on a theme, issue or challenge.

 

Port cooperation is such a topic, issue or challenge which is perfect for co-creation with the use of the networks.

 

Borders in port cooperation

The instruction, mostly from the government to come to port cooperation, ensures connection.

Co-creation has a purpose, namely to fulfill an assignment or to find a solution to a problem. We can see co-creation, in this case, as a form of cooperation in which people from different backgrounds and networks come together around the theme of port cooperation. The initiator, often a province or a municipality determines commitment to the goal of cooperation. And participants accept that goal. 

Working together is often seen as bridging the gap between the parties, especially in port cooperation. Because you were each others competitors and now you work together?

 

Parties who work together based on co-creation and collaboration through networks find a centre to work from. Why is that? Because co-creation requires a different perspective from the network thought. It doesn't take the organization and its boundaries as a centre, it is about the networks around port cooperation. Therefore no longer the boundaries of organizations that work together is the basis, take the job (port cooperation) as a starting point, but the knowledge and experience does. That determines the limits of the cooperation.

 

Masterclass

On June 29, 2016 I give a master class on the topic: After taking many steps to the actual port cooperation, the question is: "We are working together, but how do we ensure success?". Bart Verkade, an expert at Port Solutions Rotterdam, provides the masterclass "What are the different methods and types of port collaborations are there." Are you interested in these topics or are you interested to follow this master in-house, please contact us by email.

Please reload

Uitgelichte berichten

De Brexit nu wel echt op 31 oktober?

September 9, 2019

1/10
Please reload

Recente berichten

22/01/2019