© 2014 by Port Solutions Rotterdam 

insta.png

Associate partners:

Associate member:

GroeneZaken_Icoontje_groot.png

3D printing met impact in Supply Chains

July 12, 2016

 

3D printing is een mooi voorbeeld van wat we tegenwoordig SMART Technology noemen. We noemen dit zo omdat we middels nieuwe technieken en in toenemende mate,  processen automatisch kunnen laten verlopen. Menselijke interventie is steeds vaker niet meer nodig.

 

Figuur 8 uit bovenstaande galerij geeft een conventionele supply chain weer die we zowel in regionaal als op globaal niveau tegenkomen. Verplaatsingen van goederen moeten grote afstanden afleggen voor een volgende processtap of voordat een product bij de eindgebruiker aankomen.

3D printing kan en zal het gebruik van supply chains significant veranderen. In het algemeen kun je stellen dat 3D printing onderdeel zal worden van een conventionele supply chain. Deze supply chain wordt alleen korter door minder bewegingen waardoor de kostprijs per product lager zal worden. Een tweede slag zal worden gemaakt in het 3D print proces omdat 3D printing in hogere mate automatisch zal verlopen en veel minder herstelkosten noodzakelijk zijn.

Een heel mooi voorbeeld kun je hieronder zien.

 

In dit voorbeeld is te zien hoe “interne supply chains” overbodig gaan worden in de toekomst doordat er in de keten steeds meer automatisering plaats vindt waardoor minder processtappen nodig zijn. In vergelijkbare conventionele methoden zou voor elke bewerking (lees: processtap) een aparte producent nodig zijn die de betreffende processtap kan afhandelen. 

 

Figuur 9 in de galerij laat een vernieuwde “3D print supply chain" zien waar veel minder transportbewegingen nodig zijn. Dit wordt veroorzaakt doordat het OPT (Ontkoppelpunt) half fabricaat of  gereed product op een andere plaats in de supply chain is komen te liggen, in ieder geval dichter bij de (eind) gebruiker. Afhankelijk van de plaats in de supply chain wordt zowel de globale als de regionale of de interne supply chain sterk beïnvloed in relatie tot de conventionele supply chains.

Een juiste proces keuze en het OPT (Ontkoppelpunt) goed inrichten waardoor de 3D print productielocatie op de juiste plaats in de supply chain komt te liggen, zijn essentieel. Deze zullen de supply chain- en productie kosten exponentieel laten afnemen waardoor een marge exponentieel zal toenemen.  Een algemene conversieregel voor de conversie van het transportvolume van grondstoffen naar het transportvolume van eindproduct luid als volgt; voor elke transport unit grondstoffen zijn ca. 4-5 units eindproduct nodig.  Ook eindproducten die moeten worden samengesteld / afgemonteerd, zullen in een keer geprint kunnen worden waardoor het transport aan de distributie kant verder zal afnemen.

 

Met betrekking tot grondstoffen kun je stellen dat de conventionele productie locatie van eind- producten, dicht is aangelegd tegen de “Bron plaats” van grondstoffen. Met de nieuwe 3D printmethode tav visie en uitvoering, kunnen processtappen worden overgeslagen waardoor de Supply Chains enorm zullen evolueren. Een extra dimensie geeft de keuzevrijheid van productie locatie omdat de locatie niet meer gebonden zal zijn aan “lage lonen”. Hierdoor zullen Supply Chains veranderen waardoor nieuwe “bronplaatsen voor grondstoffen” en nieuwe “productielocaties” zullen ontstaan. Als we op deze wijze Supply Chains uitvergroten, moet de vraag gesteld worden waar 3D print processen zullen plaats vinden en hoe de Supply Chains daarop moet worden aangepast.

Als we dit in een groter perspectief plaatsen kun je stellen dat Distributie van eindproducten een grote mate aan veranderingen zal ondergaan. Indien 3D printing “on demand” van toepassing wordt zullen 3D printers komen te staan op de locaties waar producten nodig zijn. Opslag en Distributie voor halffabricaten en eindproducten zal afnemen. Productielocaties moeten gekozen worden op basis van economische afwegingen maar wel op een plaats in de keten waar DRP (Distribution Requirement Planning) het meest efficiënt zal zijn.

 

Het grootste volume wat door de supply chains zal gaan zal in toenemende mate komen te liggen in de aanvoer van “Raw Materials and Semi Finished materials”.  De impact die deze verandering zal hebben in de Supply Chain is behoorlijk maar niet onhandelbaar. Doordat 3D geprinte producten, geproduceerd zullen worden binnen regionale grenzen zal het volume binnen containerisatie verplaatst worden van eindproduct naar “grondstof of halffabricaat.  Dit wordt veroorzaakt doordat het te transporteren volume van grondstoffen lager zal zijn dan het te transporteren volume van eindproducten of halffabricaten.

 

Transport containers worden steeds verder ontwikkeld waarbij gedacht kan worden aan slimme containers die in het beste geval misschien zelfs halffabricaten kan produceren tijdens het transport.

 

Neem voor meer informatie contact op met Ad Aarnoutse.

_______________________________________________________________________________

 

3D printing impacting Supply Chains

 

 

3D printing is a very good example of what we currently are calling SMART Technology. We are calling this because we are able to use new techniques and increasingly in processes to manage these processes more  automatically. Manual intervention is no longer necessarily.

Figure 8 in the gallery is a conventional Supply Chain that is used on regional or global level.  Displacements of goods in Supply Chains, have to travel for long distances before the next processtep can start or before a product has been arrived at the end-user.  

3D printing can and will significantly change the use of Supply Chains. In general you can say that 3D printing will be part of a conventional supply chain. This supply chain is shortened by less displace- ment movements so that costs per product will be lower.  2nd. step will be made in the 3D printing process as 3D printing processes will reach a higher quality level with less costs for recovery.

A very good example of process development with 3D printing is what you can see below.

 

This example shows how "Internal Supply Chains" will be unnecessary because in the future, the chain will be more and more automated and will take place so that fewer process steps are required. In comparable conventional methods, every adjustment to the product (i.e. process step) requires a separate manufacturer that can handle the respective process step.

Figure 9 in the gallery shows a new "3D Print" supply chain where far fewer transport movements are required. This is because the OPT (Disconnect point) semi-finished or finished product has shifted elsewhere in the supply chain, at least closer to the (end) user. Depending on the location in the Supply Chain is both global and regional or internal supply chain greatly affected in comparison to the conventional supply chains.

 

A proper selection of processes and the OPT (Disconnect point) properly arranged so that the 3D print process, at the right place in the supply chain will be located, are essential. This will decrease the Supply Chain and production costs exponentially leaving and margin will increase exponentially. A general conversion rule for converting the volume of transport of raw materials to the transport volume of final product reads as follows;  for each transport unit commodities are approximately 4-5 units required end product. Also end products to be assembled, are already printed in the assembled version at once and transportation will decrease further on the distribution side. With regard to raw materials you can say that the conventional production location of end products, is built close to the "source site" of commodities. With the new 3D printing method with respect to vision and execution, process steps can be beaten so that the supply chains will evolve tremendously. An extra dimension gives the choice of production location since the location will not be tied more to "lower labour rates". Supply Chain results will change when new "source sites for raw materials" and new "production sites" will emerge. If we enlarge this way supply chains, the question must be asked where 3D printing processes will take place and how the supply chains should be adjusted accordingly.

 

If we put this statement in a larger perspective of finished goods, distribution will change dramatically. If 3D printing "on demand" is requested,  3D printers will be placed on locations where products are needed. Warehousing and Distribution will decrease for semi-finished and finished products. Production sites should be chosen based on economic considerations but on a place in the chain where DRP (Distribution Requirement Planning) will be most effective.

The largest volume which will go through the supply chains will increasingly lie in the supply of "Raw Materials and Semi-Finished materials". The impact that this change will have in the Supply Chain is decent but not unmanageable. Because 3D printed products will be produced within regional boundaries, the volume will be moved inside containerisation of finished product to "raw material or semi-finished product. This volume of raw materials is due to be transported it will be lower than the volume of final products or semi-finished products to be transported.

Transport containers are continually developed further steps may be taken to smart containers that perhaps even capable of producing semi-finished products in the best case, during the transport.

 

For more information please contact Ad Aarnoutse

Please reload

Uitgelichte berichten

De Brexit nu wel echt op 31 oktober?

September 9, 2019

1/10
Please reload

Recente berichten