© 2014 by Port Solutions Rotterdam 

insta.png

Associate partners:

Associate member:

GroeneZaken_Icoontje_groot.png

Havensamenwerking: netwerkstrategie

August 30, 2016

Er is een trend zichtbaar bij de Nederlandse binnenhavens. Een trend van samenwerking, regionalisering, keten- en netwerkdenken. Een interessante trend! 

 

Frysian Ports

Het bericht op de website van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens over de Friese havensamenwerking inspireerde mij tot het schrijven van deze blog. In 2015 zijn de Friese gemeenten Heerenveen, Smallingerland (Drachten), Leeuwarden en Sûdwest-Fryslân (Sneek) gestart met een havensamenwerking. Ook Harlingen, als zeehaven, en de gemeente Fryske Marren zijn aan deze samenwerking toegevoegd. Daarnaast zijn Achtkarspelen en Tietjerksteradeel gevraagd deel te nemen aan het samenwerkingsverband. En hoewel Friesland een geschiedenis heeft van samenwerking, is dat heel bijzonder. In 1581 ging het zelfstandige Friesland een samenwerking aan met de Republiek der 7 verenigde Nederlanden. In 1795 werd die samenwerking nog verregaander en werd Friesland een provincie van Nederland. Zou de oprichting van Frysian Ports ook op deze manier de geschiedenisboeken ingaan?


Fryslan Ports is zeker niet de enige. Blueports Limburg omvat de havens van Gennep, Venray, Venlo, Leudal, Roermond, Weert, Maasgouw, Sittard-Geleen, Stein en Maastricht. Onder aanvoering van de Provincie Limburg werken de havengemeenten en Rijkswaterstaat Zuid Nederland samen om het Limburgse netwerk te versterken en het beheer te optimaliseren.

 

Binnenhavens zijn een essentiële schakel in de logistieke keten. Maar er is meer dan de logistieke keten. Er is ook het netwerk waarin je je bevindt. En het gebruiken van een netwerkstrategie wordt steeds vaker als essentieel ervaren om te innoveren, te groeien en succesvoller te worden. 
Fryslan Ports, Blueports Limburg, maar ook bijvoorbeeld Port of Zwolle en Port of Utrecht, zetten een netwerkstrategie in. Een definitie van netwerkstrategie zou kunnen zijn: Het ontwikkelen en inzetten van een strategie gericht op het versnellen van de groei en het vergroten van innovatiekracht door het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere organisaties. 

 

Netwerkstrategie

Een definitie is een mooie weergave van de betekenis van een woord. Maar een definitie zegt niets over hoe je verder komt met een netwerkstrategie. Want hoe ontwikkel je een dergelijke strategie? 

In het geval van een Nederlandse binnenhaven begin je met de vraag: In welke ketens en netwerken neemt mijn haven een plaats in?
Om vervolgens antwoord te geven op de vraag: En in welke ketens en netwerken zou mijn haven een plaats moeten hebben en in welke niet. Dit lijkt heel logisch, maar is een belangrijke eerste stap om vervolgens een duidelijke positie te kunnen bepalen. En de vraag te kunnen stellen en beantwoorden of deze positie ook de gewenste positie is.
Want als de huidige situatie niet de optimale is, behoeft dat een organisatie die bereid is om te veranderen, om nieuwe of bestaande relaties aan het netwerk toe te voegen.

 

Binnenhavens

We adviseren meerdere Nederlandse binnenhavens over de inzet van de netwerkstrategie. Heel concreet beantwoorden we daarin bovenstaande vragen. Maar we denken ook na over op welke wijze een samenwerking, regionaal en soms zelfs bovenregionaal, een netwerk kan versterken. Want soms is het slimmer om de toegevoegde waarde in het netwerk als geheel te vergroten en niet alleen te kijken naar een onderdeel ervan.  Een volgende blog zal verder ingaan op het vergroten van de waarde in het netwerk.

Neem voor meer vragen contact op met Marieke Vavier

 

________________________________________________________________________________________________________

 

There is a trend at the Dutch inland ports. A trend of cooperation, regionalization, chain and network thinking. An interesting trend!

 

Frysian Ports

The news item on the Dutch Association of Inland Ports website about the Frisian port cooperation inspired me to write this blog. In 2015, the Frisian municipalities Heerenveen, Smallingerland (Drachten), Leeuwarden and Südwest Friesland (Sneek) launched a port cooperation. Harlingen, as a seaport, and the municipality Fryske Marren are added to this cooperation. Additionally Achtkarspelen and Tietjerksteradeel are asked to participate in the partnership. And although Friesland has a history of cooperation, this is special. In 1581 the country Friesland entered into a partnership with the Republic of the United Netherlands 7. In 1795 this cooperation was even more far-reaching and Friesland became a province of the Netherlands. Would the creation of Frysian Ports also enter the history books?

 

Fryslan Ports is certainly not the only one. Blue Ports Limburg include the ports of Gennep, Venray, Venlo, Leudal, Roermond, Weert, Maasgouw, Sittard-Geleen, Stein and Maastricht. Under the leadership of the Province of Limburg municipalities and Rijkswaterstaat South Netherlands are working together to strengthen the Limburg network and optimize portmanagement.

 

Inland ports are a vital link in the logistics chain. But there is more than the logistics chain. There is also the network you are part off. And using a network strategy is increasingly perceived as essential to innovate, grow and be successful.

 

Frisian Ports, Blue Ports Limburg, but also for example the Port of Zwolle and Port of Utrecht, work according a network strategy. A definition of network strategy might be: The development and deployment of a strategy aimed at accelerating growth and increasing innovation by entering into partnerships with other organizations.

 

Network strategy

A definition is a beautiful representation of the meaning of a word. But the definition says nothing about how you progress with a network strategy. Because how do you develop such a strategy?

In the case of a Dutch inland port you start with the question: In what chains and networks does the port act?

Then answer the question: And what chains and networks would be the ideal ones for the port to act in? This seems very logical, but is an important first step in order to determine a clear position. If you are clear about that position, ask if this is the position you want.

Because if the current situation is not optimal, you require an organization that is willing to change, to add new or existing relationships to the network.

 

Inland Ports

We help several Dutch inland ports on the deployment of the network strategy. Very concretely, we help them answer the above questions. But we also think about how a cooperation, regional or even supra-regional, can strengthen a network. Because sometimes it's smarter to increase the added value in the network as a whole and not just looking at a part of it. Next blog will elaborate on increasing the value of the network.

 

For further questions contact Marieke Vavier.

 

 

 

Please reload

Uitgelichte berichten

De Brexit nu wel echt op 31 oktober?

September 9, 2019

1/10
Please reload

Recente berichten

22/01/2019