© 2014 by Port Solutions Rotterdam 

insta.png

Associate partners:

Associate member:

GroeneZaken_Icoontje_groot.png

De Nederlandse binnenhaven opnieuw uitvinden!

October 3, 2016

Als je aan een gemiddelde inwoner van Tilburg, Almelo of Groningen vraagt of hij of zij weet of er zich een haven in deze gemeente bevindt is het antwoord meestal “nee”. De Gamma of de Praxis weet men daarentegen vaak wel te vinden en die ligt er meestal vlak naast. De gemiddelde Tilburger realiseert zich dus vaak ook niet welke kansen er in zo’n haven liggen. Als het aan mij ligt gaat dat drastisch veranderen. Het is misschien wel tijd de binnenhaven opnieuw uit te vinden. En wellicht kunnen we daarbij nog wat leren van het buitenland.

 

Er zijn in Nederland ruim 150 binnenhavens die met  elkaar een toegevoegde waarde creëren van ruim 13 miljard euro per jaar, evenveel als alle Nederlandse zeehavens bij elkaar. In de luwte van ons drukke bestaan zorgen zij ervoor dat steden en dorpen van alle basisbehoeften worden voorzien (bouwstoffen, brandstoffen, kunstmest en veevoer, maar ook melk, bier, gipsplaten en steeds meer containers). Maar behoren binnenhavens bij de “oude” of de “nieuwe” economie?

 

Een paar jaar geleden was ik uitgenodigd in Toronto (Canada) door de beheerder van de St. Lawrence River & Seaway om op hun jaarvergadering te spreken. De St. Lawrence  River & Seaway verbinden de Grote Meren in Noord-Amerika met de zee, een gigantische vaarroute van 3700 km. geschikt voor short seaschepen. Men had mij gevraagd om uit te leggen hoe Nederland er tussen 1990 en 2000 in was geslaagd de binnenvaart zo’n geweldige boost te geven met 1000 nieuwe schepen. Alhoewel de Grote Meren niet geschikt zijn voor binnenvaart was de Canadezen de vergelijking van de St. Lawrence river en de Rijn niet ontgaan!

 

Maar waar het mij nu even om gaat is dat inmiddels ruim 20 Amerikaanse en Canadese havens langs de route, zoals Chicago, Detroit en Ottawa, de handen ineen hebben geslagen en een netwerk hebben gevormd ter promotie van het haven en het vervoer over water. Het netwerk gaat door het leven als “Highway H20” en is herkenbaar aan het logo in de vorm van een “shield” zoals dat ook voor Amerikaanse highways geldt, zoals b.v. route 66. Elke haven heeft zijn eigen “shield”, herkenbaar als onderdeel van het netwerk.

 

Waarom is dat nu belangrijk? Ik ben ervan overtuigd dat het vormen van netwerken de volgende beslissende stap is in het positioneren van binnenhavens als synchromodale oplossing in de keten en het beste wapen is tegen congestie. Door een netwerk te vormen wordt het immers logischer om niet alleen maritieme stromen te verwerken vanuit de zeehavens (zoals nu overwegend het geval is), maar ook meer continentale stromen tussen de binnenhavens onderling. Als onderdeel van een netwerk ga je immers nadenken over samenwerken, bundelen en uitwisselen, waardoor je kansen creëert. Daar ligt naar mijn mening een van de grootste uitdagingen voor de toekomst. En zo worden binnenhavens weer onderdeel van de “nieuwe” economie!

 

Meer informatie over deze blog? Neem contact op met Kees de Vries.

 

________________________________________________________________________________________________________

 

The Dutch inland port re-invented
 

When one would ask residents of cities like Tilburg, Almere of Groningen if any of them would know about the existence of an inland port, the answer would mostly be denial.
 

On the other hand these same resident will know straight away the very nearby situated Dutch DIY stores like Gamma and Praxis and quite often just around the corner of this store is an inland port located. Thus the average resident will not realise the number of opportunities of this harbour.
If it is up to me this situation is ready for a major change. The time is there for the re-invention of the inland port and we can learn from similar cities abroad.

 

In the whole of the Netherlands we count up to more then 150 inland ports from which their total value-added is estimated to be €13 miljard annually; just as much as the total of our Dutch seaports.

Without reallly getting noticed by many, these inland ports provide cities and villages with basic products such as building material, fuels, fertilizer, cattle feed, plaster board, milk, beer and, moreover, a growing number of containers. Do we have to consider the inland ports to be part of the “old” or the “new” economy?

 

Some years ago I was invited in Toronto (Canada) by the executive director of the St.Lawrence River & Seaway to speak on their annual meeting. This company connects the big lakes of North America with the Atlantic Ocean, an immense waterway of 3.700 kilometer for short sea vessels.

Reason for their invitation was to share our Dutch succes in achieving that between 1990 and 2000 the inland shipping got a tremendous boost with 1000 new vessels.
 

Although the big lakes are not suitable for inland shipping, the Canadiens noticed the similarities between their St. Lawrence river and our Rhine.
Important to notice that already more than 20 American and Canadian ports along the route, like the ones in Chicago, Detroit and Ottowa, jointed forces in order to promote the ports and to improve transport over water in general.
These jointed forces create a network called “Highway H2O” to be recognised by their logo of a shield, in the same way as this logo is used for the American highways, like Route 66. Every port has her own “shield”, recognisable as participant of this network.

Why is this development so important? I am convinced that building up a network is the next decisive step in order to positionate the Dutch ports as a synchromodal solution in the transport chain and above all, a good solution in our fight against congestion.


The situation now is that we are primarily dealing with maritime streams from sea ports, by implementing the steps to start up a network we can include the continental transport streams between our many inland ports and move on to a higher level.

 

I am convinced that as a member of a network, people will start to think about cooperation, to cluster and exchange, creating new opportunities. I am convinced that within this cooperation lies one of the greater challenges for the future.  And thus creating our inland ports as part of the “new” economy!

 

For more information, please contact Kees de Vries.

Please reload

Uitgelichte berichten

De Brexit nu wel echt op 31 oktober?

September 9, 2019

1/10
Please reload

Recente berichten

22/01/2019