PSR.jpg

ENKELE

PROJECTEN

VOORBEELDEN VAN ONZE ERVARING

 

 

HAVENSAMENWERKING & VISIEVORMING
PSR.jpg
WALSTROOM EN DUURZAAMHEID
PSR.jpg
HAVENS EN DIGITALISERING
App Screens
ONDERZOEK, OPTIMALISATIE EN INDUSTRIËLE ENGINEERING VOOR HAVEN EN MARITIEM GERELATEERDE UITDAGINGEN
(MARITIEME) LOGISTIEKE ECONOMIE
Havenlocaties PSR.jpg
HANDELINGSPERSPECTIEF GEMEENTE TILBURG
Voor de havens en loswallen  van de gemeente Tilburg schrijven we een handelingsperspectief.
HAVENVISIE GEMEENTE ZWIJNDRECHT
Voor het (zee)havencomplex van de gemeente Zwijndrecht schrijven we de havenvisie 2035.
HAVENVISIE NIEUWE HAVEN, ARNHEM
Voor de industriehaven van de gemeente Arnhem, de Nieuwe Haven, schrijven we de havenvisie 2035.
HAVENVISIE PORT OF ZWOLLE 2035
Voor het havenbedrijf Port of Zwolle schrijven we de havenvisie 2035.
Een update van de visie 2030 die we eerder schreven. 
 
ROADMAP VERZELFSTANDIGING EN SAMENWERKING GEMEENTE ARNHEM
Voor de gemeente Arnhem schreven we een advies voor mogelijkheden voor verzelfstandiging en samenwerking van de havenactiviteiten in de gemeente.
HAVENVISIE PORT OF DEVENTER
Met als basis de eerder opgestelde strategische agenda voor de Port of Deventer hebben een Havenvisie opgesteld voor Deventer. 

HAVENVISIE 2030 EN HAVENSAMENWERKING PROVINCIE FLEVOLAND

Voor de provincie Flevoland hebben we de Havenvisie 2030 geschreven. Naar aanleiding van deze visie hebben we een rapport geschreven over de opties tot samenwerking om een op te richten havenbedrijf optimaal te faciliteren.
PUBLIEK PRIVATE SAMENWERKING IN DE HAVEN VAN OSS
Op verzoek van Koninklijke BLN Schuttevaer adviseerden we ondernemers, gemeente en gebruikers van de haven van Oss om het gebied van samenwerking en de voordelen die dit heeft.
INTEGRALE HAVENVISIE GEMEENTE ZUTPHEN
Voor de gemeente Zutphen schreven we een integrale havenvisie. De basis voor deze visie is de Mutual Gain Approach. De belangen van de gebruikers van de vijf havens en de IJsselkade staan voorop.
STRATEGISCHE AGENDA HAVENONTWIKKELING GEMEENTE DEVENTER
De ambitie van de gemeente Deventer is om duurzaam vervoer over water te blijven faciliteren door het op peil brengen en houden van de faciliteiten in de haven en de uitbreiding van de bestaande bedrijvigheid. Om richting te geven aan deze ambities hebben wij een strategische agenda opgesteld voor Deventer.
HAVENVISIE 2030 EN BUSINESSPLAN 2020 PORT OF ZWOLLE
We hebben de Havenvisie 2030 en bijbehorende businessplan 2020 voor Port of Zwolle geschreven. Het havenbedrijf Port of Zwolle heeft als doel het versterken van het vestigingsklimaat voor het havenbedrijfsleven, de industrie en logistieke bedrijven. Port of Zwolle wil zich onderscheiden door meerwaarde te creëren voor haar klanten en haar concurrentiepositie te versterken.

WALSTROOMPLICHT OF GENERATORVERBOD IN DE OSSE HAVEN

Voor de gemeente Oss en drie omliggende buurhavens schreven we een advies over de invoering van een walstroomplicht of generatorverbod, de gevolgen voor de organisatie van de haven en de wijze waarop de maatregelen regionaal draagvlak heeft. 

HANDBOEK 'SCHEEPSTYPEN EN BEHOEFTE AAN WALSTROOM'

Voor een collectief van tien havens schreven we het handboek 'Scheepstypen en behoefte aan walstroom'. Dit handboek is het vervolg op het onderzoek naar clustering van walstroombehoefte en de tweede stap in het proces om te komen tot de juiste walstroomaansluiting op de juiste locatie. 

CLUSTERING WALSTROOMBEHOEFTE

Voor acht koplopende Nederlandse havens deden we onderzoek naar de walstroommarkt en op welke wijze clustering van behoefte in het aanbieden van walstroom een voordeel biedt voor aanbieders en gebruikers. De opdrachtgevers voor dit onderzoek waren Port of Zwolle, Port of Twente, Port of Harlingen, Gemeente Zwijndrecht, Gemeente Papendrecht, Gemeente Zutphen, Gemeente Nieuwegein en Gemeente Altena.

LNG ALS BRANDSTOF EN LNG ALS ENERGIEBRON VOOR WALSTROOM 

Voor een Nederlandse zeehaven deden we onderzoek naar de nautische en infrastructurele randvoorwaarden voor het gebruik van LNG als scheepsbrandstof en voor het gebruik van LNG als brandstof voor walstroom. Dit onderzoek heeft zich specifiek gericht op de mogelijkheden voor zeecruisevaart.

 
PROGRAMMA 'DIGITALISERING EN BINNENHAVENS' FASE 2
Voor de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens voeren we het programmamanagement voor fase 2 van het programma "Digitalisering en binnenhavens'.
 
Doel van het programma is het ontwikkelen van tools zodat binnenhavens zelf de stap kunnen zetten om kernprocessen te automatiseren.

GLOBALE NULMETING DIGITALISERINGSBEHOEFTE ONDERNEMERS IN DE BINNENVAART
In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat deden we onderzoek naar de behoefte aan digitalisering in binnenhavens, bij binnenvaartondernemers en inlandterminaloperators. Hiervoor deden we o.a. een nulmeting op basis van een  Maturity Model, dat is ontwikkeld voor deze globale nulmeting. 
 

AFMEER- EN WALVOORZIENINGEN VEERHAVEN, GEMEENTE HOEKSCHE WAARD 

In opdracht van de gemeente Hoeksche Waard deden we ten behoeve van de renovatie van de historische Veerhaven onderzoek naar de benodigde wal- en afmeervoorzieningen, rekening houdend met wettelijke verplichtingen, wensen en eisen van bewoners en de omgeving.

HAALBAARHEIDSONDERZOEK INSTEEKHAVEN

Voor een wereldwijd actief chemieconcern met een vestiging in Dordrecht hebben we onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van een insteekhaven voor dit bedrijf. In de studie is aangegeven wat nodig is om de haven gebruiksklaar te maken en welke investeringen daarmee globaal gemoeid zijn.

LNG ALS BRANDSTOF EN LNG ALS ENERGIEBRON VOOR WALSTROOM 

Voor een Nederlandse zeehaven deden we onderzoek naar de nautische en infrastructurele randvoorwaarden voor het gebruik van LNG als scheepsbrandstof en voor het gebruik van LNG als brandstof voor walstroom. Dit onderzoek heeft zich specifiek gericht op de mogelijkheden voor zeecruisevaart.

HAVENTARIEFSTRUCTUUR GEMEENTE ALTENA

Voor de gemeente Altena, de havens van Werkendam, moderniseren we de bestaande haventariefstructuur en stellen we de bijbehorende haventariefsverordening op.

HAVENTARIEFSTRUCTUUR GEMEENTE SMALLINGERLAND 

Voor de gemeente Smallingerland, de haven van Drachten, moderniseren we de bestaande haventariefstructuur en stellen we de bijbehorende haventariefsverordening op.

HAVENTARIEFSTRUCTUUR GEMEENTE ZUTPHEN

Voor de gemeente Zutphen hebben we een nieuwe haventariefstructuur en de bijbehorende haventariefsverordening opgesteld.

HAVENTARIEFSTRUCTUUR GEMEENTE DEVENTER 

Voor de gemeente Deventer moderniseren we de bestaande haventariefstructuur en stellen we de bijbehorende haventariefsverordening op.

HAVENTARIEFSTRUCTUUR PORT OF ZWOLLE 

Voor Port of Zwolle stellen we een gemeenschappelijke haventariefstructuur op. Daarnaast stellen we voor elke gemeente onder Port of Zwolle een haventariefsverordening op.

OPTIMALISATIE HAVENTARIEFSTRUCTUUR GEMEENTE OSS

Voor de gemeente Oss hebben we een advies geschreven voor een mogelijke optimalisatieslag van de haventariefstructuur. 

ANALYSE BEZETTINGSGRAAD GEMEENTE VENLO

Voor de gemeente Venlo analyseerden wij de huidige bezettingsgraad van de loswal en schreven we een advies voor mogelijkheden om de bezettingsgraad te verhogen.

ANALYSE KOSTPRIJS EN COMMERCIËLE WAARDE GEMEENTE BERGEN OP ZOOM

Voor de gemeente Bergen op Zoom deden we onderzoek naar de kostprijs en de commerciële waarde van een kade in hun haven. Het onderzoek was input voor onderhandelingen over vernieuwde huurovereenkomsten.

VOORONDERZOEK SAMENVOEGING HAVENTARIEFSTRUCTUUR GEMEENTEN MEPPEL, KAMPEN EN ZWOLLE.

Voor Port of Zwolle hebben we een onderzoek uitgevoerd naar de samenvoeging van de drie verschillende haventariefstructuren van de drie gemeenten. In het onderzoek is met name gekeken naar de grondslagen en de mogelijkheden deze gelijk te krijgen zonder inkomstenverlaging aan de ene kant en kostenverhoging aan de andere kant.

 

BUSINESS STRATEGIE
IMG-5652 kopie.jpg

HAALBAARHEIDSONDERZOEK INVOERING LANDELIJKE KAART VERVOERDERS

In opdracht van Secure Logistics en Transport en Logistiek Nederland deden we onderzoek naar de haalbaarheid van de invoering van een landelijke kaart voor chauffeurs in het beroepsgoederenvervoer in het kader van veiligheid. Veiligheid had betrekking op toegangscontrole en lading door middel van identificatie en kwalificatie van personen.

 

Het onderzoek gaf inzicht in de scope, omvang en randvoorwaarden van een inmiddels gestart project: Landelijk invoering standaard ID middel in de sector Transport en Logistiek.  

BELEID EN BESTUUR
Haven Zutphen PSR

HAVENBEHEERSVERORDENING GEMEENTE SMALLINGERLAND

Voor de haven van Drachten in de gemeente Smallingerland schreven we een moderne havenbeheersverordening.

HAVENBEHEERSVERORDENINGEN GEMEENTEN IN SAMENWERKING PORT OF TWENTE

Voor de vijf gemeenten die samenwerken in Port of Twente (Enschede, Hengelo, Almelo, Lochem en Hof van Twente) schreven we een uniforme moderne havenbeheersverordening.

VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR VAN DE BINNENVAART KREDIETUNIE NEDERLAND
In januari 2015 is Marieke Vavier formeel benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van de Binnenvaart Kredietunie Nederland (BKN). Meer informatie over wat een Kredietunie is vind je in de blog die Marieke Vavier hierover schreef.

HAVENBEHEERSVERORDENINGEN GEMEENTEN MEPPEL, KAMPEN EN ZWOLLE

Voor de drie gemeentes onder Port of Zwolle schreven we een moderne havenbeheersverordening met gelijke uitgangspunten om de samenwerking in Port of Zwolle ook in regelgeving tot uitdrukking te laten komen.

HAVENBEHEERSVERORDENING GEMEENTE ZUTPHEN

Voor de gemeente Zutphen schreven we een moderne havenbeheersverordening.

SHORTLIST TBV WERKPROGRAMMA MARITIEME STRATEGIE

Ten behoeve van het werkprogramma Maritieme Strategie hebben we in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens een shortlist samengesteld met daarop voor binnenhavens relevante projecten. 

HAVENBEHEERSVERORDENING GEMEENTE DEVENTER

Voor de gemeente Deventer schreven we een moderne havenbeheersverordening.

GEMEENTELIJKE GEBRUIK PROVINCIALE KADE

Voor een Nederlandse gemeente schreven we een beleidsadvies om het bestuur van de Provincie te overtuigen van het belang van het gebruik en de beprijzing van een bepaalde kade.

PAPER TBV PROVINCIALE VERKIEZINGEN 

Voor de leden van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens schreven we een paper als leidraad voor de lobby voor het opnemen van binnenhavens in de provinciale programma's.

INTERMODAAL TRANSPORT
PSR Zutphen.jpeg
BUNDELEN LADING ZUID-NEDERLAND, ZEELAND
Voor Zeeland Connect, een Zeeuwse publiek private samenwerking op het gebied van havens en logistiek hebben wij gewerkt aan het project "Bundelen lading Zuid-Nederland". Doel van het project is om zo veel mogelijk verladende partijen in de Zeeuwse Regio te stimuleren om potentiële matching tussen herkomst en bestemming van goederen te vinden om zo de logistieke keten optimaal te kunnen benutten. 
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
ONTWIKKELING LOGISTIEK CONCEPT
In opdracht van Impuls Zeeland en Foodport Zeeland hebben we onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het verbeteren van een logistiek concept. Dit concept is door drie ondernemers uit de Zeeuwse Regio aangeboden aan een internationale supermarktketen.  
 
FASTXS

De Zeeuwse regio wordt aantrekkelijker voor logistiek dienstverleners door het hanteren van een uniform of gestandaardiseerd aanmeldingsbeleid. Het is voor bedrijven (verladers) interessant vanuit het oogpunt van betrouwbaarheid, efficiency, veiligheid en snelheid. Voor vervoerders zijn vergelijkbare belangen te realiseren als meerdere bedrijven het standaard ingevoerd hebben.

De kern van het project is de gemeenschappelijke definitie en acceptatie van een gestandaardiseerd aanmeldingsbeleid en –systeem door bedrijven en logistieke dienstverleners in de Zeeuwse regio.

FINANCE, ASSET MANAGEMENT EN INVESTERINGEN
Image by Shunya Koide
VERKENNING NGICT CONTAINERTRANSFERIUM
NGICT heeft een nieuw concept ontwikkeld voor een efficiënte inrichting van containerterminals. In opdracht van KOCH adviesgroep en NGICT voeren we een onafhankelijke verkenning uit naar de logistieke en economische voordelen van het systeem. In de BOX Intermodal van september 2015 is een artikel verschenen over de economische verkenning die Port Solutions Rotterdam deed.
 
INLANDTERMINAL REGIO ZEELAND
Voor een aantal ondernemers hebben we onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een nieuwe container binnenvaartterminal in de Zeeuwse regio. Onderdeel van dit onderzoek was het in kaart brengen van de investering, de potentie en de opbrengsten voor een gedegen businesscase.
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
Image by Daniel von Appen
VOORSTEL ORGANISATIEPLAN DIVISIE HAVENMEESTER PORT OF ZWOLLE

Onderdeel van de samenwerking in Port of Zwolle is de integratie van het nautisch beheer. Het nautisch beheer moet worden onderbracht bij de nieuwe in te richten divisie havenmeester. We hebben een voorstel geschreven voor een organisatieplan van deze divisie Havenmeester.

ROL, TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HAVENMEESTER PORT OF MOERDIJK

Voor Port of Moerdijk deden we onderzoek naar de huidige stand van zaken en stelden we een strategische agenda op om de functie ook in de toekomst verder te professionaliseren.

PROFESSIONALISERING HAVENMEESTERFUNCTIE HAVENBEDRIJF TWENTE

Eén van de doelstellingen van Havenbedrijf Twente is het vergroten van de efficiëntie, effectiviteit en professionalisering van aan havenbeheer gerelateerde taken. We hebben onderzoek gedaan naar de gewenste stappen in het professionaliseren van de nautische functie en dienstverlening nar gebruikers gekoppeld aan centrale sturing en 24/7 bereikbaarheid bij calamiteiten.

TRAINING & ONDERWIJS
IMG-8343.jpeg

SUMMERCOURSE INTERNATIONAL MARKETING AND LOGISTICS

Voor de Hogeschool Rotterdam verzorgen we jaarlijks het logistieke gedeelte van de Summercourse. Deelnemers hieraan zijn internationale studenten.

TRAINING MULTIMODAL TRANSPORTATION SYSTEM

Voor een delegatie uit Hainan, China, begeleidt vanuit Cecec, verzorgde ik de meerdaagse training Multimodal Transportation System. 

MODULES SMARTPORT EN ORIËNTATIE OP MAINPORTS

Voor Hogeschool INHolland verzorgden wij de modules SMARTport en Oriëntatie op Mainports. Deze modules geven studenten inzicht in de manier waarop havens werken en hoe "smart" deze sector is en in de knooppunt en netwerk functie die een mainport heeft.

PORT FINANCE

Voor de Port of Beira verzorgden wij een in-house Port Finance module. Hiermee hebben we inzicht gegeven in de manier waarop Port Finance op een efficiënte en moderne wijze gevoerd kan worden. 

 

ONDERNEMERSCHAP, MANAGEMENT EN LEIDERSCHAP IN DE MARITIEME, LOGISTIEKE EN HAVENSECTOR
PSR.jpg
 
LEERGANG "ONDERNEMERSCHAP IN DE BINNENVAART" 
Ondernemerschap is essentieel voor de ontwikkeling van innovaties in de maritieme sector. Daarnaast drijft een groot deel van de Europese binnenvaartvloot op ondernemingen uit het MKB. Wij schreven voor de Maritieme Academie Holland de leergang ‘Ondernemerschap in de Binnenvaart’ en verzorgen de bijbehorende cursus inmiddels voor het 5e jaar. Het met goed gevolg doorlopen van deze leergang geeft recht op het diploma ‘Ondernemer in de Binnenvaart’. Dit diploma is een voorwaarde voor het verkrijgen van de verplichte transportvergunning.
 
LEERGANG BINNENVAARTKUNDE
Wij verzorgen in-house een leergang binnenvaartkunde. Dit zorgt voor een hoger kennisniveau bij medewerkers en daarnaast brengt het discussie op gang over de manier waarop binnen de organisatie wordt omgegaan met (de mogelijkheden) van vervoer over water.
TRAINING "CREATIVE PROBLEM SOLVING AND DECISION MAKING" raining "Creative problem solving and decision making"
In het kader van stimuleren van ondernemerschap binnen de organisatie van onze klant, hebben we in samenwerking met en in opdracht van Q management de training "Creative problem solving and decision making" verzorgd.

Bericht ontvangen!

MEER WETEN?

 

WIJ KOMEN GRAAG PERSOONLIJK MET JE IN CONTACT.